THE DEKOTA

1111 LYNN VALLEY RD
North Vancouver
Lynn Valley
60
V7J 3V4
2
Wood Frame
Underground
Yes
2000